Gelosia

Gelosia Book Cover Gelosia
Civili, d’amore, di sdegno
Giuseppe Tramontana

Giru e rigiru sempri  a lu gran scuru

certu e incertu,  rimugginu e penzu,

sugnu certu e subbutu insicuru,

e ppi ogni cosa cercu valuri e senzu;

vagghiu, pisu, mettu, levu, misuru,

criju e nun criju, lambiccu e ripenzu

ogn’ura impasto  puru e  impuru,

e sempri mi trovu a la gilusia mmenzu.

 

Trad.

Giro e rigiro sempre all’oscuro fitto,

certo e incerto, rimugino e penso,

sono certo e subito dopo insicuro,

e per ogni cosa cerco valore e senso;

vaglio, peso, metto, tolgo, misuro,

credo e non credo, mi alambicco e ripenso

ogni ora mescolo puro e impuro

e sempre mi ritrovo in mezzo alla gelosia.